info@italisgeotour.com
+371 29 470 749

Ceļojuma līgumi

ITALIS kompl. ligums 2020

Vispārējie līguma noteikumi

 1. CEĻOJUMA pakalpojumu programma

4.1 CEĻOJUMA pakalpojumu programma, kas publicēta ITALIS  mājaslapā un ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa, satur informāciju par:

 • CEĻOJUMA galamērķi un maršrutu
 • CEĻOJUMA laika grafiku pa dienām ar maršruta norādēm, izbraukšanas un atgriešanās laikiem un vietu
 • Transportlīdzekļa veidu
 • Naktsmītņu raksturojumu
 • Ekskursijas u.c. pasākumus, kas iekļauti CEĻOJUMA cenā
 • CEĻOJUMA cenu un norādi par iespējamām izmaiņām, kā arī ziņas par maksājumiem, nodokļiem vai nodevām, kas ir paredzami, bet nav iekļauti CEĻOJUMA cenā
 • Ceļošanai nepieciešamās pases derīguma un vīzu prasības
 1. Klienta tiesības un pienākumi

5.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas CEĻOJUMA cenas izmaiņas vai arī ja CEĻOJUMA  programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti, 30 dienas līdz CEĻOJUMA sākumam  KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu CEĻOJUMU no ITALIS  piedāvājumiem, ja tāds ir iespējams, vai atteikties no CEĻOJUMA, saņemot atpakaļ visas iemaksas.

5.2. Lai sāktu CEĻOJUMU, KLIENTAM jāierodas ITALIS norādītajā vietā un laikā,  pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % CEĻOJUMA  samaksu.

5.3. KLIENTS apņemas atgriezties no CEĻOJUMA kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā ITALIS KĀ TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM radušos zaudējumus.

5.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības CEĻOJUMA  laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, ITALIS ir tiesības  pārtraukt KLIENTA CEĻOJUMU bez jebkādas kompensācijas un ITALIS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

5.5. Autobusa ekskursijas laikā KLIENTAM autobusā nav atļauts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula

5.6. Ja CEĻOJUMA norises laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS  ar rakstisku pretenziju  griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts ITALIS saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

5.7. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ CEĻOJUMA  norises laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

5.8. Ja klienta vainas dēļ ITALIS būs spiests veikt jebkāda veida kompensācijas izmaksu trešo personu labā, sakarā ar to izvirzītajām prasībām par KLIENTA radīto zaudējumu, KLIENTS apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju par pretenzijas rašanos un būtību un apņemas atlīdzināt ITALIS radušos zaudējumus pilnā apmērā.

5.9. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežu šķērsošanas noteikumiem ceļošanas dokumentam (pasei/ ID ) jābūt derīgam vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no CEĻOJUMA. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

5.10. Dodoties CEĻOJUMĀ KLIENTAM:

5.10.1. jābūt ceļošanai derīgam dokumentam, kā arī vīzām vai citām iebraukšanas un/vai uzturēšanās atļaujām, ja tas ir nepieciešams, medicīniskās apdrošināšanas polisēm, ja KLIENTS veic apdrošināšanu patstāvīgi.
Personas identifikācijas apliecība nav personu apliecinošs dokuments ārpus Eiropas Savienības valstīm.
5.10.2. jābūt līdzi minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši apmeklējamo valstu prasībām

5.10.3. jābūt vakcinētiem atbilstoši mērķa valsts noteiktajām prasībām. Obligātie un ieteicamie vakcīnu veidi KLIENTAM patstāvīgi jānoskaidro Valsts Infektoloģijas centrā pirms ceļojuma.

5.11. Parakstot šo līgumu KLIENTS apliecina, ka ir informēts par iespējamām izmaiņām pakalpojumu programmā šī līguma atrunātos ietvaros un piekrīt tiem bez papildus PUŠU rakstiskas vienošanās.

 1. Ceļojuma pakalpojuma sniedzēja- ITALIS tiesības un pienākumi

6.1. ITALIS atbild par KLIENTAM iegādātā CEĻOJUMA izpildi, kā tas paredzēts CEĻOJUMA programmā (pielikumā), izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore (nepārvaramās varas) apstākļu gadījumā.

6.2. ITALIS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (CEĻOJUMA laiku vai izdarīt izmaiņas CEĻOJUMA programmā un/vai cenā) 30 (divdesmit) dienas pirms CEĻOJUMA uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no ITALIS neatkarīgu iemeslu dēļ vai CEĻOJUMA veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr.380 no 26.06.18).

6.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (nepārvaramās varas (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas CEĻOJUMA maršrutā, KLIENTU izvietošanā.

6.4. Ja pirms CEĻOJUMA ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst CEĻOJUMA programmai, ITALIS ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza CEĻOJUMA mērķi un nolūkus.

6.5. ITALIS ir tiesības vienpusēji atcelt CEĻOJUMU (izbeigt līgumu)

6.5.1 ne vēlāk kā 30 dienas pirms izbraukšanas, ja paredzētais CEĻOJUMS ilgst astoņas vai vairāk dienas

6.5.2 ne vēlāk kā 14 dienas pirms izbraukšanas, ja paredzētais CEĻOJUMS ilgst mazāk par astoņām dienām;

6.5.3 tieši pirms CEĻOJUMA uzsākšanas ITALIS ir tiesības atcelt Tūrisma pakalpojumus nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, tajā skaitā, Starptautisko organizāciju un/vai sertifikācijas sabiedrību ieteikuma par attiecīgo Pakalpojuma sniedzēju lēmumu, atzinumu un ieteikumu sakarā. Ja Tūrisma pakalpojumi tiek atcelti nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, ITALIS atmaksā Klientam no viņa saņemto summu tiktāl, ciktāl tā nav izmantota Tūrisma pakalpojumu apmaksai (lidmašīnas biļetes, viesnīcu rezervācijas izdevumi utml).

6.6. CEĻOJUMA atcelšanas gadījumā ITALIS piedāvā KLIENTAM citu CEĻOJUMU vai atmaksā visu iemaksāto summu izņemot gadījumus, ja ceļojums atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

6.7. ITALIS ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja KLIENTS neievēro līgumā noteikto apmaksas kārtību.

6.8. ITALIS neizmaksā kompensāciju, ja klients patvaļīgi pārtrauc CEĻOJUMU vai atsakās no kādas tā daļas.

6.9. ITALIS nav atbildīgs:

6.9.1. par varbūtējiem transporta kavējumiem;

6.9.2. par KLIENTAM atteiktu iebraukšanas vīzu, ceļošanai nederīgu pasi, kā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties ceļojumā;

6.9.3. par tālākām sekām, kas saistītas ar KLIENTA CEĻOJUMĀ gūtajām traumām;

6.9.4. par KLIENTAM nozagtajām vai nozaudētajām mantām.

6.10. Saskaņā ar viesnīcu iespējām ITALIS patur tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.

6.11. ITALIS patur tiesības izvietot Klientu, kas pieteicies viens un nav apmaksājis vienvietīgo numuru viesnīcā un papildvietu autobusā ar citiem līdzīgiem klientiem DBL vai TWIN standarta numuros.

6.12. Autobusa ekskursijai – vietas izvēle autobusā notiek pieteikšanās secībā, pēc avansa apmaksas, saskaņojot ar KLIENTA vēlmēm.

6.13. Būtisko informāciju par CEĻOJUMU, izmaiņām programmā ITALIS  paziņo KLIENTAM elektroniski uz KLIENTA norādīto e-pastu vai, ja tāds nav norādīts, zvanot pa tālruni ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms brauciena, par CEĻOJUMA atcelšanu – ne vēlāk kā 30 dienas pirms brauciena. ITALIS nav atbildīgs, ja nepieciešamo informāciju par izmaiņām tas ir nodevis vai mēģinājis nodot, bet KLIENTS nav saņēmis.

 1. Vispārējie noteikumi

7.1. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar CEĻOJUMU saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek izmantoti, uzglabāti un dzēsti nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

7.2. CEĻOJUMA cenā ietilpst tie pakalpojumi un papildus izmaksas, kas norādīti CEĻOJUMA programmā.

7.3. Ja Klients vēlās izmainīt savu CEĻOJUMA rezervāciju (vārdu, uzvārdu, tūristu skaitu) un rezervācijas izmaiņas ITALIS spēj nodrošināt bez iepriekšējā CEĻOJUMA rezervācijas atcelšanas, Klients to paziņo ne vēlāk kā 21(divdesmit vienu) dienu pirms Ceļojuma, pretējā gadījumā KLIENTS atlīdzina visus izdevumus, kas saistīti ar ITALIS radītiem papildus izdevumiem, veicot ar klientu saistītās izmaiņas.

7.4. Dokumentus, kas apliecina samaksu par CEĻOJUMU un papildus piemaksām, KLIENTAM jāsaglabā līdz CEĻOJUMA beigām.

7.5. Gadījumā, ja CEĻOJUMS tiek atcelts (netika savākts minimālais grupas dalībnieku skaits), par to tiek paziņots uz KLIENTA iesniegtajiem kontaktiem (rakstiski vai telefoniski) ne vēlāk kā 30 dienas pirms CEĻOJUMA un iemaksātā nauda tiek atmaksāta KLIENTAM 3 darba dienu laikā.

 1. Atteikšanās no CEĻOJUMA un CEĻOJUMA atcelšana

8.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no CEĻOJUMA. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā ITALIS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla sekojošus maksājumus:

 • Ja atsakās līdz 30 dienas pirms ceļojuma sākuma KLIENTS zaudē 20% pirmo iemaksu.
 • Ja atsakās mazāk kā 30 dienas pirms brauciena sākuma – KLIENTS zaudē visu iemaksāto summu.
 • Ja KLIENTS pāradresē pakalpojumu citai personai ne vēlāk kā 7 dienas pirms CEĻOJUMA sākuma, tad visa iemaksātā summa tiek atgriezta, izņemot individuāli pirktas aviobiļetes.

8.2. Vīzas noformēšanas gadījumā no iemaksātās summas tiek ieturēti konsulārie izdevumi. Vīzu izmaksas nenosaka ITALIS un nespēj ietekmēt to lielumu.

 1. Apdrošināšana

9.1 KLIENTA iemaksātās naudas drošības garantētāja ir AAS „Baltijas apdrošināšanas nams” (adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010 tālrunis: 67080408), kas ITALIS maksātnespējas gadījumā vai faktiskās maksātnespējas gadījumā sedz līgumā norādīto un KLIENTA samaksāto CEĻOJUMA maksas apmēru un visus papildizdevumus, kas saistīti ar KLIENTA atgriešanos Latvijā.

9.2. ITALIS  sadarbībā ar Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām veic standarta medicīnisko izdevumu apdrošināšanu KLIENTAM uz visu CEĻOJUMA norises laiku, apdrošināšana ir iekļauta CEĻOJUMA cenā.

9.3. Apdrošināšana sedz neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu KLIENTAM saslimšanas vai nelaimes gadījumos, kā arī izdevumus, kas saistīti ar klienta repatriāciju (nogādāšanu Latvijā) CEĻOJUMA laikā, izņemot gadījumus, kad:

9.3.1.medicīniskā palīdzība tiek sniegta hronisku slimību saasinājumu ārstēšanai (par kurām KLIENTAM bijis zināms pirms CEĻOJUMA);

9.3.2. KLIENTS  ieguvis traumu alkoholisku, toksisku vai narkotisku vielu reibumā

9.3.3. citos gadījumos, kas paredzēti apdrošināšanas noteikumos.

9.4. Klientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, spēkā ir īpaši apdrošināšanas noteikumi, un iespējama piemaksa pie standartcenas, ko saskaņo ar KLIENTU, slēdzot apdrošināšanas līgumu.

10.Pušu atbildība

10.1. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka līguma noteikumi PUŠU starpā iepriekš pienācīgi apspriesti un PUSES atzinušas tos par pamatotiem un abām PUSĒM pieņemamiem.

10.2. Šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

10.3. Strīdi, kas izriet no šī Līguma, tiek izskatīti pārrunu ceļā, bet, ja šāda strīda jautājuma atrisināšana nav iespējama, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 1. Pārējie noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz tā pilnīgai izpildei. KLIENTA un/vai ITALIS tiesības pārtraukt līgumu ir atrunātas šī līguma saturā un CEĻOJUMA pakalpojumu programmā.

11.2. Attālināti slēdzot līgumu, parakstīto līgumu ir jānogādā ITALIS izdrukātā vai noskanētā veidā.

11.3. Papildinājumi un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šo līgumu, kļūst par līguma neatņemamiem pielikumiem pēc to parakstīšanas no abām pusēm.

11.3. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros – pa vienam katrai PUSEI ar vienādu juridisko spēku.

 

Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem. SIA «ITALIS GEOTOUR», reģ.nr. 441030303857 būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA «ITALIS GEOTOUR» ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” paredzētajām pamattiesībām https://likumi.lv/doc.php?id=50026 un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma.

 

 

Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad ceļotāja sūtītā PARAKSTĪTĀ UN IESKENĒTĀ LĪGUMA PIRMĀ LAPA elektroniskā pasta vēstulē ir sasniegusi ITALIS elektroniskā pasta serveri un ITALIS pārstāvis ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem ir apliecinājis tā saņemšanu.