info@italisgeotour.com
+371 29 470 749

Par personas datu aizsardzību

SIA ITALIS GEOTOUR Privātuma politika

 

Personas datu apstrādes pārzinis:

SIA “ITALIS GEOTOUR”, reģ.nr. 44103030387, juridiskā adrese: Miera iela 5, Cēsis,  LV-4101, e-pasts: info@italisgeotour.com

Preambula

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2016/681 un Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumu, un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.

Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “ITALIS GEOTOUR” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.

SIA “ITALIS GEOTOUR”, veicot Tūristu personas datu apstrādi ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību normatīvos aktus un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa “Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti“ prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus personas datu apstrādei un aizsardzībai.

Personas datu apstrādes mērķis:

Tūrisma pakalpojumu sniegšana, līgumisko un likumisko saistību izpilde:

  • tūristu un klientu identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • vīzu noformēšanai;
  • tūrisma pakalpojumu izpildes nodrošināšanai;
  • iesniegumu, pretenziju, strīdu izskatīšanai;
  • apdrošināšanas polišu noformēšanai;
  • norēķinu apstrādei un administrēšanai;
  • grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai;
  • komercpaziņojumu nosūtīšanai (ar klienta piekrišanu)
  • Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm:

SIA “ITALIS GEOTOUR” var nosūtīt tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams tūrisma pakalpojumu sniegšanai (viesnīcas, citas rezervācijas) tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi  un SIA “ITALIS GEOTOUR” ir saņēmusi tūrista piekrišanu.

SIA “ITALIS GEOTOUR” informē, ka nododot tūristu personas datus uz trešajām valstīm, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Personas datu lietotāji:

 1. SIA “ITALIS GEOTOUR” darbinieki un ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi)
 2. Saistītie ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, ceļojumu operatori vai rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transfēru uzņēmumi, un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji
 3. persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu tūrista vārdā, ja tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis)
 4. darba devējs, ja tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā
 5. vēstniecības un konsulārie departamenti vīzu sagatavošanas procesā
 6. trešās personas, ar kurām SIA “ITALIS GEOTOUR” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, kredītiestādes, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasts, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA “ITALIS GEOTOUR” uzņēmējdarbību

Klientu un tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):

 1. Klientam un/vai tūristam, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA “ITALIS GEOTOUR” piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai ir tiesības iebilst pret apstrādi.
 2. Klientam un/vai tūristam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “ITALIS GEOTOUR” datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.
 3. Klientam un/vai tūristam ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA “ITALIS GEOTOUR” par savu tiesību īstenošanu:
  • ierodoties klātienē SIA “ITALIS GEOTOUR” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
  • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “ITALIS GEOTOUR” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.
 1. Klientam un/vai tūristam ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu.
 2. Gadījumā, ja Klients un/vai tūrists nav savlaicīgi informējuši SIA “ITALIS GEOTOUR” par personas datu maiņu, SIA “ITALIS GEOTOUR” nenes atbildību par klientam un/vai tūristam radītajiem zaudējumiem.
 3. SIA “ITALIS GEOTOUR” pēc klienta un/vai tūrista pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 4. SIA “ITALIS GEOTOUR” sniedz rakstveida atbildi klientam un/vai tūristam pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:
  • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;
  • nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.
 1. SIA “ITALIS GEOTOUR” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta un/vai tūrista pretenziju gadījumā SIA “ITALIS GEOTOUR” veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas.
 2. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības par SIA “ITALIS GEOTOUR” veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums:

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams.

Personas datu glabāšanas laiku nosaka SIA “ITALIS GEOTOUR”, un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un/vai Personas datu Apstrādes pamata.

Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, klienta un/vai tūrista personas dati tiek dzēsti.